گاردریل جاده اختصاصی پتروشیمی تبریز

گاردریل جاده اختصاصی پتروشیمی تبریز

کارفرما : شرکت پتروشیمی تبریز

مشاور : امور پروژه های اجرایی شرکت پتروشیمی تبریز

کاربری : ایمنی راه

شماره پیمان : 01-107-92

سال شروع : 1392

سال اتمام : 1392