پست 20 کیلوولت و تاسیسات پیست دوچرخه سواری مجموعه ورزشی یادگار تبریز

پست 20 کیلوولت و تاسیسات پیست دوچرخه سواری مجموعه ورزشی یادگار تبریز

کارفرما : شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور

مشاور : مهندسین مشاور آرتک و همکاران

کاربری : ورزشی

شماره پیمان : 5826/89/ش

سال شروع : 1389

سال اتمام : 1389