پروژه های مهندسی ژئوسنتتیک شرکت بهسازان ابنیه تبریز

دیوار مسلح ژئوگریدی استادیوم یادگار تبریز

کارفرما : شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور

مشاور : مهندسین مشاور آرتک و همکاران

کاربری :  دیوار حائل

شماره پیمان : 5826/89/ش

سال شروع : 1390

سال اتمام : 1390