مرکزآموزش فنی و حرفه ای خواهران مراغه

مرکزآموزش فنی و حرفه ای خواهران مراغه

کارفرما : اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی

مشاور :  دفتر فنی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان آ.شرقی

کاربری : آموزشی

شماره پیمان : 21290/7

سال شروع : 1385

سال اتمام : 1387