مجموعه ورزشی کارگران میاندوآب

مجموعه ورزشی کارگران میاندوآب

کارفرما : اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان غربی

مشاور : دفتر فنی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آ.غربی

کاربری : ورزشی

شماره پیمان : 23429/1

سال شروع : 1385

سال اتمام : 1387