مجموعه فرهنگی ورزشی شرکت گاز استان آ.شرقی

مجموعه فرهنگی ورزشی شرکت گاز استان آ.شرقی

کارفرما : شرکت گاز استان آذربایجان شرقی

مشاور : معاونت مهندسی و اجرای طرحهای شرکت گاز استان آ.شرقی

کاربری : ورزشی ، اداری

شماره پیمان : 81070

سال شروع : 1387

سال اتمام : 1388