سخن مدیرعامل شرکت بهسازان ابنیه تبریز

سخن مدیرعامل

پیگیری وظایف محوله صرفاً تا حصول نتیجه ارزشمند است.

هزینه های استقرار ایمنی ، کمتر است از هزینه های جبران خسارت جانی .

زمانی که برای دقت صرف می شود، کمتر است از زمان دوباره کاری .

علت هر شکست، عمل کردن بدون فکر است و برای هر پیروزی باید، هوشمندانه تر کار کرد.

مدیرعامل – فرید قاری

تخصص ما

راه

>

تاسیسات

ساختمان