سالن چند منظوره آموزشکده فنی تبریز

سالن چند منظوره آموزشکده فنی تبریز

کارفرما : اداره کل نوسازی مدارس استان آذربایجان شرقی

مشاور : دفتر فنی اداره کل نوسازی مدارس استان آ.شرقی

کاربری : آموزشی

شماره پیمان : 1807-1/1088

سال شروع : 1388

سال اتمام : 1388