ساختمان گلشن

ساختمان گلشن

کارفرما : شخصی

کاربری : مسکونی

سال شروع : 1379

سال اتمام : 1381