ساختمان غذاخوری اداره گاز مراغه

ساختمان غذاخوری اداره گاز مراغه

کارفرما : شرکت گاز استان آذربایجان شرقی

مشاور : معاونت مهندسی و اجرای طرحهای شرکت گاز استان آ.شرقی

کاربری : اداری، رفاهی

شماره پیمان : 80802

سال شروع : 1384

 سال اتمام : 1384