ساختمان اداری و پست امداد لیلان

ساختمان اداری و پست امداد لیلان

کارفرما : شرکت گاز استان آذربایجان شرقی

مشاور : معاونت مهندسی و اجرای طرحهای شرکت گاز استان آ.شرقی

کاربری : اداری

شماره پیمان : 80645

سال شروع : 1382

سال اتمام : 1383