ساختمانهای ورودی های ایستگاه مترو شهداء اصفهان

ساختمانهای ورودی های ایستگاه مترو شهداء اصفهان

کارفرما : سازمان قطار شهری اصفهان و حومه

مشاور : مهندسین مشاور تلاش نقش جهان

کاربری :  تاسیسات شهری

شماره پیمان : 119/94

سال شروع : 1394

سال اتمام : 1394