ایستگاه مترو شهداء اصفهان

ایستگاه مترو شهداء اصفهان

کارفرما : سازمان قطار شهری اصفهان و حومه

مشاور : مهندسین مشاور تلاش نقش جهان

کاربری :  تاسیسات شهری

شماره پیمان : 108/91

سال شروع : 1391

سال اتمام : 1394