استادیوم پانزده هزار نفری ارومیه

استادیوم پانزده هزار نفری ارومیه

کارفرما : شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور

مشاور : مهندسین مشاور دریا خاک پی

کاربری : ورزشی

شماره پیمان : 9159/94/ش

سال شروع : 1394

سال اتمام :  1396